ของเสียกับอันตราย

คราวก่อนเราพูดถึงของเสียอันตรายที่เกิดจากการใช้ชีวิตของมนุษย์กันไปแล้ว ซึ่งของเสียเหล่านั้นก็มีหลายแบบ หลายประเภทแตกต่างกันออกไป แต่ก็สามารถที่จะสร้างพิษภัยให้กับคน สัตว์ สิ่งแวดล้อมได้เหมือนกันหมด ดังนั้นคราวนี้เราจะมาพูดพิษภัยต่างๆ ทั้งต่อคน สัตว์ สิ่งแวดล้อม ของเจ้าของเสียอันตรายกันครับ ส่วนจะมีอะไรบ้างนั้นเราไปดูกันได้เลย

1. ประเภทที่ก่อความเสียหายให้กับคน สัตว์ ได้ด้วยการสัมผัสโดยตรง เช่น ของเสียประเภทที่เป็นกรด เป็นด่าง ซึ่งเมื่อสัมผัสเข้าร่างกายแล้วจะทำให้เกิดผิวหนังเป็นผื่น คัน แดง หรือเป็นบาดแผลได้ในกรณีที่สัมผัสไม่มาก แต่ถ้าหากได้รับหรือสัมผัสเข้ากับร่างกายในปริมาณมากๆ อาจทำให้เกิดฤทธิ์กัดกร่อนเนื้อเยื่ออย่างรุนแรง แผลพุพอง ดังนั้นเมื่อมีความจำเป็นที่จะต้องจัดการกับของเสียประเภทนี้ควรมีอุปกรณ์ต่างๆ ในการป้องกัน เช่น หน้ากาก ถุงมือ เป็นต้น

2. ประเภทที่สามารถสะสมอยู่ภายในร่างกายของคนหรือสัตว์ อันได้แก่ของเสียประเภทสารเคมีต่างๆ ซึ่งสารพวกนี้มักจะมีคุณสมบัติในการซึมซับ และคงตัวอยู่กับสิ่งแวดล้อมได้นานมาก เมื่อคน สัตว์ หรือพืชได้รับเข้าไปในร่างกาย จะเกิดการสะสม ซึ่งเมื่อถึงเวลาที่มีของเสียเหล่านี้สะสมมากจนถึงขีดจำกัด ก็จะส่งผลเสียกับร่างกาย โดยการนำมาซึ่งโรคต่างๆ หรือการเสื่อมสภาพของร่างกายเร็วผิดปกติ เป็นต้น

3. ของเสียประเภทที่มีการไหลซึมและปนเปื้อนไปในแหล่งน้ำ ซึ่งอาจเป็นแหล่งน้ำที่ใช้อุปโภคบริโภคของคนและสัตว์ ของเสียประเภทนี้มักจะสามารถซึบซับตามแหล่งน้ำได้เป็นอย่างดี และมักจะทำให้ระบบต่างๆ ของแหล่งน้ำนั้นมีการปนเปื้อน และอาจเกิดอันตรายหากคนและสัตว์บริโภคน้ำนั้นเข้าไป

4. ของเสียประเภทเจือปนอยู่ภายในอากาศ ส่วนใหญ่มักจะเป็นในรูปแบบของสารเคมีที่เป็นก๊าซ ซึ่งจะสามารถเจือปนอยู่ในอากาศได้ หลังจากกระบวนการทำลายที่ผิดวิธี เช่น การเผา ซึ่งสารบางชนิดนั้นไม่เพียงแต่กระจายตัวได้ดีในอากาศ แต่มักจะมีปฏิกิริยากับความร้อนด้วย

5. ของเสียประเภทที่ส่งผลต่อทางกายภาย ด้วยการทำปฏิกิริยากับความร้อน ทำให้เกิดการระเบิด หรือให้เปลวไฟที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม ของเสียประเภทนี้ที่เห็นกันได้บ่อยๆ คือของเสียประเภทที่ถูกอัดอยู่ในกระป๋อง เช่นกระป๋องยาฆ่าแมลง แบตเตอรี่ เป็นต้น ซึ่งการกำจัดสารเหล่านี้จำเป็นต้องได้รับการกำจัดอย่างถูกวิธีนั่นเองครับ

เมื่อเรารู้ว่าสารอันตรายเหล่านี้ เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ได้ จึงควรที่จะหลีกเลี่ยงการเข้าไปสัมผัสกับสารอันตรายเหล่านี้โดยตรง รวมถึงการส่งเสริมให้มีการแยกของเสีย และนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีด้วยครับ