ปิโตรเคมี ประโยชน์มหาศาลมากกว่าที่เราคิด

ผลิตผลจากอุตสาหกรรมปิโตรเคมีสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ มากมาย จนเกิดประโยชน์นานับประการที่มิอาจประเมินค่าได้

เราได้ประโยชน์อะไรจากอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

ผลผลิตจากอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ผลผลิตจากอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

อุตสาหกรรมปิโตรเคมีเป็นการนำวัตถุดิบจากอุตสาหกรรมปิโตรเลียมไปผลิตต่อเนื่องจนเป็นเม็ดพลาสติก เส้นใยสังเคราะห์ ยางสังเคราะห์ สารเคลือบผิว และกาวต่างๆ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีเหล่านี้เป็นวัตถุดิบพื้นฐานที่สำคัญในการผลิตเครื่องอุปโภคบริโภคตลอดจนอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาชีพ รวมไปจนถึงอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่ทำให้มนุษย์มีความเป็นอยู่ที่สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

อุตสาหกรรมปิโตรเคมีมีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เพราะเป็นอุตสาหกรรมต้นน้ำที่ก่อให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่นๆ มากมาย เพราะสามารถนำไปใช้ผลิตสินค้าพื้นฐานที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์หรือที่เรียกว่า ปัจจัย 4 ได้แก่ ที่อยู่อาศัย อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค

อุตสาหกรรมปิโตรเคมีได้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ต่างๆมากมายให้คนไทยได้ใช้ประโยชน์อย่างมหาศาล เอื้อประโยชน์เชื่องโยงกันและกันเป็นวงจร จนผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีกลายเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญแห่งการดำเนินชีวิตประจำวัน และการพัฒนาประเทศของเราไปแล้ว

 

พลาสติก
พลาสติก

ในภาพรวม กล่าวได้ว่า อุตสาหกรรมปิโตรเคมีอำนวยประโยชน์ต่อคนไทยหลายประการ อาทิ

1. ประเทศไทยได้ใช้ประโยชน์จากก๊าซธรรมชาติ ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติของเรา ให้เกิดประโยชน์และมูลค่าสูงสุด เพราะนอกจากจะใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า เรายังสามารถนำก๊าซธรรมชาติไปใช้ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี แปรรูปเป็นสิ่งของเครื่องใช้พลาสติกและวัสดุสังเคราะห์ต่างๆ ได้หลากหลาย เพิ่มมูลค่าให้ทรัพยาธรรมชาติไทย

2. ประหยัดเงินตราต่างประเทศ ลดการนำเข้าผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและเม็ดพลาสติกจากค่างประเทศ และสร้างรายได้เข้าสู้ประเทศจากการส่งเม็ดพลาสติกออกขายต่างชาติ

3. คนไทยซื้อของใช้ที่ทำจากพลาสติกและวัสดุสังเคราะห์ต่างๆ ได้ในราคาถูก เพราะเราสามารถผลิตเม็ดพลาสติกใช้ในประเทศได้เอง ทำให้มีแหล่งวัตถุดิบที่แน่นอน ตอบสนองความต้องการได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ต้นทุนการผลิตจึงถูกลง

4. สร้างรายได้และความเจริญแก่ท้องถิ่น ผ่านระบบภาษีและการจ้างงาน สร้างอาชีพ ทักษะการทำงานแก่คนในพื้นที่ ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนและท้องถิ่น รวมถึงการหมุนเวียนของเงินภายในประเทศ ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม