ปิโตรเคมี 2 กลุ่มหลัก

 รู้จักไหม? โอเลฟินส์ และอะโรเมติกส์

โมเลกุลมหัศจรรย์ที่เชื่อมโยงกัน ก่อให้เกิดมูลค่ามหาศาลต่ออุตสาหกรรม

2 วัตถุดิบตั้งต้นที่แตกต่างตามโครงสร้างทางเคมี เมื่อถูกนำไปผ่านกระบวนการต่างๆ จะกลายเป็นผลิตภัณฑ์มากมาย ให้ประโยชน์อย่างคาดไม่ถึง

108 ผลิตภัณฑ์ สร้างสรรค์จาก โอเลฟินส์ และอะโรเมติกส์
108 ผลิตภัณฑ์ สร้างสรรค์จาก โอเลฟินส์ และอะโรเมติกส์

108 ผลิตภัณฑ์ สร้างสรรค์จาก โอเลฟินส์ และอะโรเมติกส์

ยิ่งเทคโนโลยีมรการพัฒนามากขึ้น ผลิตภัณ์ปิโตรเคมีก็จะได้รับการพัฒนาให้มีรูปแบบใหม่ๆ ตามไปด้วย มีความหลากหลายในการใช้งาน มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ทำให้อุตสาหกรรมนี้ เติบโตอย่างรวดเร็ว ไม่หยุดนิ่ง

ในการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี มีวัตถุดิบตั้งต้นที่แบ่งตาม โครงสร้างทางเคมีได้เป็น 2 กลุ่มหลักคือ

โอเลฟินส์ และ อะโรเมติกส์ ซึ่งสารสองกลุ่มนี้จะถูกนำไปผ่านกระบวนการต่างๆ จนกลายเป็นผลิตภัณฑ์มากมายให้เราได้ใช้