ลักษณะเฉพาะของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

อุตสาหกรรมปิโตรเคมีอาจฟังเป็นอุตสาหกรรมที่ไกลตัว ไกลวิถีชีวิตประจำวันของเรา แต่จริงๆ แล้วอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ถือเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานสำคัญที่ผลิตวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่นๆ ทำให้เกิดการต่อยอดทางเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ

ลักษณะเฉพาะของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ลักษณะเฉพาะของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

ลักษณะเฉพาะอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ได้แก่

1.อุตสาหกรรมปิโตรเคมีเป็นอุตสาหกรรมที่มีวัฎจักร (Life Cycle) มีขาขึ้น ขาลง : การขึ้นลงดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุน โดยวัฎจักรทางธรุกิจดังกล่าวเปรียบเสมือนดาบสองคมดังนั้น การเตรียมตัวเข้าสู่การผลิตต้องได้จังหวะกับวัฎจักรขาขึ้นโรงงานที่เข้าสู่การผลิตช่วงขาขึ้นจะมีความสามารถคืนเงินต้นและดอกเบี้ยตามกำหนดได้ดีกว่าโรงงานที่เข้าสู่การผลิตตอนขาลงของวัฎจักร

2. เป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ : เนื่องจากต้องประกอบด้วยอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 3 ขั้น ซึ่งในแต่ละขั้นมีขนาดใหญ่ ใช้เงินลงทุนสูงในตัวแล้ว

3. ต้องใช้เงินลงทุนสูง : อุตสาหกรรมปิโตรเคมีต้องอาศัยเทคโนโลยีการผลิต และมูลค่าการก่อสร้างโรงงานขนาดใหญ่ที่ใช้เม็ดเงินมหาศาล ใช้เวลาก่อสร้างนานากว่าที่บริษัทจะมาสารถดำเนินการผลิต/ขายได้จริง ในขณะที่มีผู้แข่งขันในตลาดเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดการแข่งขันตัดราคาผลิตภัณฑ์ ดังนั้น ผู้ที่มีต้นทุกการผลิตต่ำ โดยเฉพาะผู้ที่เป็นเจ้าของวัตถุดิบ จะเป็นผู้ได้เปรียบในการแข่งขัน (Cost-based business)

4. มีการแข่งขันสูง : เนื่องจากในแต่ละภูมิภาค มีผู้ผลิตเป็นจำนวนมาก และต่างมุ่งขยายธรุกิจให้ครบวงจร รวมทั้งการขนส่งผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ขั้นปลายของอุตสาหกรรมก็ทำได้ด้วยความสะดวก การแข่งขันทางการตลาดจึงมีสูงจากผู้ผลิตที่มีทั่วโลก

5. อัตราการใช้ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีต่ออัตราเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศอยู่ในสัดส่วนประมาณ 2 ต่อ 1 : การเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมต่างๆ มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กับการขยายตัวในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี กล่าวคือ หากประเทศมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจดี ประชาชนก็จะมีฐานะและกำลังซื้อสูงขึ้น อัตราการบริโภคสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ก็จะสูงตามไป

6. เป็นอุตสาหกรรมที่ต้องพึ่งพาวัตถุดิบซึ่งกันและกัน : โดยผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมขั้นต้นจะเป็นวัตถุดิบของอุตสาหกรรมขั้นกลาง และผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมขั้นกลางจะเป็นวัตถุดิบของอุตสาหกรรมขั้นปลาย ตั้งนั้น การเติบโตของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นปลายจะส่งผลให้เกิดการเติบโตของอุตสาหกรรมขั้นกลางและนำไปสู่การเติบโตของอุตสาหกรรมขั้นต้นตามลำดับ โอกาสในการขยายตัวของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นต้นจึงต้องพิจารณาจากสถานะของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นปลาย หรืออุตสาหกรรมเม็ตพลาสติก หากอุตสาหกรรมเม็ดพลาสติกมีอันต้องหยุดชะงักลงก็จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ผลิตในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นต้นไปด้วย