สารเคมีที่เป็นผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม

เราเรียกของที่เหลือทิ้งจากการใช้งานประเภทต่างๆ ว่า “ของเสีย” หรือ “ขยะ” ซึ่งเจ้าของเสียนี้ ก็มักจะทำให้ระบบนิเวศน์ต่างๆ รวมไปถึงสิ่งแวดล้อมเกิดมลภาวะกันได้ทั้งนั้น เนื่องจากมักจะมีสารเคมี เชื้อโรค และอื่นๆ อยู่ภายในขยะด้วย ซึ่งเมื่อมันเจือปนเข้าสู่สิ่งแวดล้อมก็จะเกิดผลกระทบที่เลวร้ายต่อทั้ง คน สัตว์ พืช เช่นก่อให้เกิดโรคร้ายต่างๆ ได้ สำหรับเจ้าของเสียอันตรายนั้นก่อให้เกิดอะไรบ้างกับสิ่งแวดล้อมเราไปดูกันครับ

1. ของเสียที่เป็นพิษร้ายแรง ได้แก่ของเสียที่เกิดจากขยะประเภทโลหะหนัก เช่น ตะกั่ว แคดเมี่ยม โครเมียม สารหนู ยาฆ่าแมลง ซึ่งของเสียเหล่านี้จะก่อให้เกิดพิษต่อร่างกายของมนุษย์และสัตว์ หากเข้าไปสัมผัสโดยตรง นอกจากนั้นยังสามารที่จะคงตัวอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้นานมากอีกด้วย

2. ของเสียที่ติดไฟได้ง่าย มักจะเป็นขยะประเภทที่ไวไฟ หรือมีสารประกอบที่ติดไฟง่าย ซึ่งของเสียประเภทนี้จะก่อให้เกิดอันตรายอย่างฉับพลัน หากได้รับการกำจัดที่ไม่ถูกวิธี เช่น ระเบิดอย่างรุนแรงเมื่อนำไปเผาไฟ หรือการนำชิ้นส่วนไปดัดแปลง เป็นต้น

3. ของเสียประเภทที่เป็นกรดหรือด่าง ซึ่งสามารถสร้างความเสียหายต่อมนุษย์ หรือสัตว์ ทางกายภาพได้โดยตรง ขยะประเภทนี้มักเป็นของเหลือใช้จากภาคการเกษตรหรืออุตสาหกรรม ซึ่งหากได้รับการกำจัดไม่ถูกวิธี จะเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงขึ้นได้

4. ของเสียที่เป็นสารเคมีบางประเภท และเมื่อสัมผัส หรือผสมเข้ากับสารอื่นๆ เช่นน้ำ จะก่อให้เกิดความเป็นกรด ด่าง หรือเกิดควันพิษ สารพิษขึ้นมาได้ ส่วนใหญ่ขยะประเภทนี้มักจะเป็นสารพิษอันตรายที่ต้องได้รับการกำจัดเป็นพิเศษอยู่แล้ว แต่ก็มักจะพบเห็นการทิ้งสารประเภทนี้อย่างมักง่ายตามหลุม หรือบ่อขยะทั่วไป เนื่องจากเป็นสารที่มีต้นทุนในการกำจัดค่อนข้างสูงนั่นเอง

5. ของเสียประเภทที่เป็นสารกัมมันตรังสี เรียกได้ว่าเป็นขยะที่อันตรายสุดยอด เนื่องจากสารกัมมันตรังสีนั้นจะส่งผลเสียโดยตรงต่อมนุษย์หรือสัตว์ เมื่อได้รับเข้าไปในปริมาณน้อยจะเกิดการวิงเวียน แต่ถ้าได้รับเข้าไปเป็นจำนวนมากอาจถึงกับเสียชีวิตได้ ดังจะเห็นได้จากข่าวเมื่อหลายปีก่อน ที่มีคนเก็บขยะเข้าไปเก็บสารประเภทนี้แล้วก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงเกิดขึ้น

6. ของเสียที่เจือปนเชื้อโรค หรือสารประเภทชีวภาพ อันจะนำมาซึ่งโรคร้ายแรงแก่คนหรือสัตว์ที่เข้าไปสัมผัส ของเสียประเภทนี้มักจะมาจากกระบวนการทางอุตสาหกรรม หรือกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งของเสียประเภทนี้ที่เห็นได้ง่ายก็เช่น น้ำเสียต่างๆ ขยะเปียก เป็นต้น

ปัจจุบันนั้น มีการผลิตของเสียที่เรียกกันว่าสารอันตรายเหล่านี้มากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งถ้าหากเรารู้เท่าทันว่าสิ่งไหนเป็นอันตราย ก็จะสามารถหลีกหนี หรือลดการผลิตของเสียเหล่านั้นลงได้ครับ