อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและสิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยสำคัญที่เกี่ยวโยงกับการพัฒนาอุตสาหกรรมในทุกประเทศ เพราะปัจจุบัน ทุกสังคมต่างให้ความสำคัญกับประเด็นด้านผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม จากการดำเนินของอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

ปิโตรเคมีกับสิ่งแวดล้อม
ปิโตรเคมีกับสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ ในระยะก่อนการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมีต้องจัดทำรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment – EIA) พร้อมทั้งกำหนดมาตรการดูแลผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น

นอกจากนั้น ในช่วงการดำเนินงาน โรงงานต้องได้รับการรับรองมาตรฐานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14000 โดยมีมาตรการดูแลด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่เกี่ยวกับอากาศ กลิ่น น้ำ เสียง และกากตะกอน รวมทั้งมีการจัดการระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐานของหน่วยงานภาครัฐที่กำกับดูแล ที่สำคัญก็คือ ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายเกี่ยวกับสิงแวดล้อมและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดและให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

ในขณะเดียวกัน มุมมองของคนทั่วไปที่มีต่อพลาสติกก็แตกต่างกันเป็น 2 มุม นั่นคือ มุมที่ให้ความสำคัญกับประโยชน์ของพลาสติก จากคุณสมบัติที่มีความเบา ทนทาน รูปร่างสีส้นหลากหลาย ในขณะที่ อีกมุมหนึ่งให้ความสำคัญกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของการกำจัดขยะพลาสติก อย่างไรก็ดี การห้ามใช้พลาสติก และลดคุณภาพการผลิตพลาสติกให้ด้อยลง อาจยังไม่ใช้ทางแก้ปัญหาที่ดีที่สุด

เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการใช้พลาสติกให้เกิดประโยชน์สูงสุด กับการก่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ทางออกที่ยั่งยืนควรอยู่ที่มาตรการดูแลจัดการขยะมูลฝอยทุกประเภทอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะขยะพลาสติก ไม่ว่าจะเป็นวิธีเก็บขยะการแยกขยะประเภทที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ (รีไซเคิล) กรทำลายขยะชนิดรีไซเคิลไม่ได้โดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และกระบวนการรีไซเคิลของเสีย ทั้งกระดาษ เศษไม้ เศษอาหาร โลหะ พลาสติกทุกชนิด ให้นำกลับมาใช้ใหม่ได้

สำหรับการจำกัดขยะพลาสติก สามารถทำได้หลายวิธี เช่น การนำไปฝั่ง หรือนำไปถมดิน การนำไปเผาเป็นเชื้อเพลิง และการนำกลับมาใช้ใหม่ ทั้งนี้ การนำพลาสติกมาใช้ใหม่ โดยทั่วไปแล้ว ถือเป็นทางเลือกที่ให้ประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุดทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก อย่างไรก็ตามการนำพลาสติกกลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่นั้น ประเด็นสำคัญอยู่ที่ การแยกประเภทของพลาสติกก่อนที่จะนำไปรีไซเคิล และการกำจัดสิ่งที่ไม่ต้องการออกไป

สิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม

เมื่อจำนวนประชากรบนโลกเพิ่มขึ้น ความต้องการบริโภคก็มากขึ้นเป็นเงาตามตัว ทรัพยากรธรรมชาติจึงถูกใช้หมดไปอย่างรวดเร็ว การผลิตพลาสติกและวัสดุสังเคราะห์ต่างๆ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขึ้นมาให้แทน จึงเป็นแนวทางสำคัญที่ช่วยลดการทำลายทรัพยากรธรรมชาติได้ในระดับหนึ่งแต่สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ เราทุกคนที่เป็นผู้บริโภคทรัพยากรทั้งธรรมชาติและวัสดุสังเคราะห์ ต้องใช้อย่างเข้าใจ ระมัดระวังและใช้ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าสูงสุด ด้วยการนำกลับมาใช้ใหม่และการนำไปกำจัดที่ถูกต้อง ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบจ่อภาพแวดล้อมรอบตัว