OLEFINS โอเลฟินส์

OLEFINS โอเลฟินส์

เป็นสารที่มีลักษณะโครงสร้างเป็นเส้นที่ไม่อิ่มตัว ประกอบด้วย เอทิลีน (ethylene) และ โพรพิลีน (propylene) โดยมีอีเทน โพรเพน ก๊าซปิโตรเลียมเหลว รวมถึงแนฟทา และก๊าซโซลีนธรรมชาติ เป็นวัตถุดิบตั้งตันในการผลิต

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นปลายสายโอเลฟินส์

ฟิล์มเอ็กซเรย์ทำมาจากโอเลฟินส์
ฟิล์มเอ็กซเรย์ทำมาจากโอเลฟินส์

เม็ดพลาติกประเภทโพลีเอทิลีน (polyethylene-PE) และโพลีโพรพิลีน (polypropylene-PP) นิยมนำไปผลิตเป็นถุงพลาติกแลแผ่นฟิล์มเอ็กซเรย์ รวมถึงสิ่งของที่ต้องการความคงทน อาทิ บรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารและเครื่องสำอาง ถุงซิปล็อกพลาติกกันกระแทก (bubble sheet) ถุงร้อน-ถุงเย็น พื้นรองเท้า ฝาขวดน้ำดื่ม กันชนรถ ฯลฯ

ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมในชีวิตประจำวัน
ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมในชีวิตประจำวัน