ปิโตรเคมี 3 ขั้น

อะไร? คือความมหัศจรรย์ของเทคโนโลยี ที่แปรสภาพปิโตรเลียมเป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 3 ขั้นตอนอันได้แก่ ปิโตรเคมีขั้นต้น ขั้นกลาง และขั้นปลาย ที่ทำให้ได้มา ซึ่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีที่เพิ่มประโยชน์และมูลค่าให้สูงขึ้นๆในแต่ละขั้น   อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 3 แบ่งได้เป็น 3 ขั้นตอนได้แก่ 1. ปิโตรเคมีขั้นต้น เป็นการนำผลิตภัณฑ์จากก๊าซธรรมชาติ ได้แก่ ก๊าซอีเทน ก๊าซโพรเพน ก๊าซปิโตรเลียมเหลว(liquefird petroleum gas หรือ LPG มีลักษณะเป็นก๊าซ) ก๊าซโซลีนธรรมชาติ (matural...
More